BOZP ve firemním prostředí

Bezpečnost práce – školení BOZP a povinnosti zaměstnavatele

Jan Havlík
6 min. čtení
30. 1. 2024
Bezpečnost práce – školení BOZP a povinnosti zaměstnavatele

Bezpečnost práce je základním kamenem každé prosperující firmy dnešní doby. Zkušený zaměstnavatel si dobře uvědomuje, že získat kvalitního a věrného zaměstnance je dnes opravdu nad zlato, a proto je nutno o takové lidi dobře pečovat. Začněte tím, že zaměstnancům zajistíte bezpečné pracovní prostředí a budete dodržovat všechny povinnosti. V tomto článku vám přinášíme přehledné vysvětlení základních pojmů BOZP, seznam povinností zaměstnavatele v této oblasti a návod, jak by mělo probíhat bezpečnostní školení.

Co je to BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) představuje systém opatření a pravidel, které mají za cíl minimalizovat rizika pracovních úrazů a onemocnění spojených s výkonem pracovní činnosti. Tato opatření jsou zaměřena na ochranu zaměstnanců a zajištění bezpečného pracovního prostředí. BOZP zahrnuje široké spektrum oblastí, včetně bezpečného vybavení pracoviště, školení zaměstnanců, identifikace a hodnocení rizik a spolupráce mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.

Definice a klíčové pojmy BOZP

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci:

Bezpečnost práce zahrnuje opatření a postupy zaměřené na minimalizaci rizik pracovních úrazů a ochranu zaměstnanců před nebezpečnými situacemi na pracovišti. Jedná se o systematický přístup, který zajišťuje bezpečné pracovní prostředí a prevenci možných hrozeb.

Školení BOZP:

Školení v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytuje zaměstnancům nezbytné informace o bezpečnostních pravidlech, správných postupech a preventivních opatřeních. Tím se zvyšuje jejich povědomí a schopnost reagovat na různé situace v pracovním prostředí.

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP:

Povinnosti zaměstnavatele zahrnují zajištění bezpečného pracovního prostředí, informování zaměstnanců o rizicích a implementaci opatření na ochranu jejich zdraví. Povinnosti spočívají v dodržování právních norem a poskytování vhodného školení v BOZP.

Práva zaměstnance v oblasti BOZP:

Zaměstnanci mají právo na bezpečné pracovní podmínky a jsou povinni účastnit se školení, respektovat bezpečnostní pravidla a hlásit případné rizikové situace. Mají právo si vyžádat ochranné pracovní pomůcky a nárokovat si plnění povinností zaměstnavatele.

Zdravotní způsobilost k práci:

Jedná se o posouzení fyzického a psychického zdravotního stavu jednotlivce ve vztahu k vykonávané práci. Lékařská prohlídka potvrzuje, zda je zaměstnanec schopen pracovat na daném pracovišti bez rizika pro jeho vlastní zdraví.

Pracovní úraz:

Pracovní úraz je neočekávaná událost, která nastane v souvislosti s pracovní činností a způsobí poškození zdraví nebo smrt. To může zahrnovat zranění, otravy nebo jiné zdravotní problémy vzniklé při výkonu pracovních povinností.

Nemoc z povolání:

To je zdravotní omezení či nemoc, která vznikla důsledkem dlouhodobého vykonávání dané pracovní činnosti.

Ochranné pracovní pomůcky:

Ochranné pracovní pomůcky jsou nástroje, zařízení nebo oděvy, které zaměstnanci používají, aby minimalizovali riziko pracovních úrazů a aby se ochránili před škodlivými vlivy v pracovním prostředí. Patří sem například helmy, rukavice, brýle, respirátory nebo oděvy s odolností proti nebezpečným látkám.

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Základní pilíř úspěšné firmy jsou spokojení zaměstnanci. Proto by v dnešní době měl každý zaměstnavatel dbát na pohodlí, psychickou pohodu, zdraví a bezpečí svých lidí. Jak na to? Jednoduše stačí zaměstnancům dopřát vše, na co mají nárok, a ideálně i něco navíc. Pro dodržování BOZP může být ve firmě pověřená odpovědná osoba, aby byla vždy jistota, že nic z těchto povinností není zanedbáno. Jaké jsou tedy základní povinnosti zaměstnavatele a na co má zaměstnanec nárok v oblasti BOZP?

Kdo v organizaci odpovídá za plnění úkolů v oblasti BOZP?

Za plnění úkolů v oblasti BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu jejich pracovních kapacit a kompetencí. Péče o BOZP je rovnocennou a nedílnou součástí jejich pracovních povinností, jak stanovuje § 101 Zákoníku práce.

Základní povinnosti zaměstnavatele při náboru

Při nástupu zaměstnance do zaměstnání má zaměstnavatel tyto povinnosti:

 • Ověření zdravotní způsobilosti – ověřit na základě závěru pracovnělékařské prohlídky provedené ve zdravotnickém zařízení poskytujícím pracovnělékařské služby.
 • Stanovení doby zácviku –- stanovit dobu zácviku na pracovišti a odpovědnou osobu, pod jejímž vedením bude pracovník pracovat v době zácviku.
 • Provedení vstupního školení –- provést v den nástupu pracovníka do práce; seznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP.
 • Ověření dokladů –- ověřit platnost dokladů o odborné způsobilosti potřebných k výkonu činnosti zaměstnance získaných před nástupem do zaměstnání.
 • Seznámení s pracovištěm – provést před přidělením práce; zahrnout informace o rizicích, možném ohrožení zdraví či života a opatřeních k odstranění či snížení těchto rizik.
 • Seznámení s pracovními postupy –- seznámit zaměstnance s technologickými a pracovními postupy, které musí při své práci dodržovat.
 • Seznámení s návody –- seznámit zaměstnance s návody pro bezpečnou obsluhu strojů a zařízení, které bude při své práci používat.
 • Ověření znalosti zaměstnance –- ověřit znalosti zaměstnance z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, se kterými byl seznámen.
 • Vedení dokumentaci –- vést dokumentaci o provedených školeních, poskytnutých informacích a pokynech.
 • Poskytnutí osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) –- vybavit zaměstnance OOPP dle seznamu organizace; seznámit zaměstnance s návodem na jejich použití.

Další povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Shrnutí všech povinností, které zaměstnavatel má pro dodržení bezpečnosti práce:

 • Účast na jednáních – umožnit účast při jednáních týkajících se BOZP nebo poskytnout informace o takovém jednání; vyslechnout informace, připomínky a návrhy zaměstnanců na opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Projednání opatření týkajících se BOZP – projednat podstatná opatření týkající se BOZP, vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení rizik, výkon prací v kontrolovaných pásmech, zařazení prací do kategorií, organizace školení a určení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik.
 • Organizace prověrek BOZP – organizovat nejméně jednou ročně prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních; odstraňovat zjištěné nedostatky v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP.
 • Zajištění BOZP s ohledem na rizika – zajistit BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při výkonu práce.
 • Náklady na BOZP – hradit náklady spojené se zajišťováním BOZP bez přenesení na zaměstnance.
 • Ochrana před zvýšeným nebezpečím – nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce s vystavením zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví; informovat o kategorizaci vykonávané práce.
 • Očkování a preventivní prohlídky – zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s expozicí rizikovým faktorům měli platný zdravotní průkaz a podrobili se očkování, pokud je to stanoveno zvláštním právním předpisem.
 • Náhrada za preventivní prohlídky – nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, případnou ztrátu na výdělku.
 • Informace o BOZP – zajistit dostatečné informace a pokyny o BOZP pro zaměstnance, včetně pracovníků dočasně přidělených a mladistvých zaměstnanců.
 • Zajištění BOZP pro jiné zaměstnance – poskytnout informace a pokyny zaměstnancům jiného zaměstnavatele vykonávajícím práce na jeho pracovištích.
 • Ochrana těhotných zaměstnankyň – informovat těhotné zaměstnankyně o rizicích; zajistit opatření k ochraně před působením rizik; nahradit výdělek v případě preventivních opatření.
 • Nahlížení do evidence – umožnit zaměstnancům nahlížet do evidence týkající se jejich BOZP.
 • Poskytnutí první pomoci – zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.
 • Ochrana před finanční motivací – finančně nemotivovat zaměstnance k vykonávání prací s výrazným rizikem pro bezpečnost a zdraví.
 • Zákaz kouření – zabezpečit dodržování zákazu kouření na pracovištích.
 • Informace při změnách – poskytnout informace při změnách pracovních podmínek, pracovního prostředí, technologie a pracovních postupů; vést dokumentaci o informacích a pokynech.
 • Objasňování příčin pracovních úrazů – v případě pracovního úrazu objasnit příčiny a okolnosti s účastí zaměstnance, odborové organizace a zástupce zaměstnanců; vést evidenci o všech úrazech.
 • Evidence o pracovních úrazech – vést evidenci o všech pracovních úrazech s pracovní neschopností delší než 3 dny nebo s úmrtím zaměstnance.

Vybavení a zabezpečení pracoviště

Lékárnička na pracovišti a první pomoc

Ať už pracujete v truhlářské dílně nebo v kanceláři, je dobré neustále myslet na zdraví a bezpečnost, být připraven v pravou chvíli zasáhnout a dokázat poskytnout první pomoc. K tomu nevyhnutelně potřebujete dobře vybavenou lékárničku, základní znalosti první pomoci nebo brožuru s pokyny, jak jednat v krizových situacích.

Lékárnička je nezbytnou součástí každého pracoviště, a to nejen z hlediska plnění právních povinností, ale především pro okamžitou reakci v případě pracovních úrazů nebo náhlých zdravotních komplikací. Vybavení lékárničky musí obsahovat všechny základní komponenty a speciální zdravotní potřeby, které odpovídají BOZP specifikům daného pracoviště.

TIP: Jak vybavit lékárničku na pracovišti?

Váháte, co musí obsahovat lékárnička na pracovišti a kam ji máte správně umístit? V tomto článku najdete podrobný návod, jak správně vybavit lékárničku dle typu provozu. Zkontrolujte, zda v té vaší máte vše!

Výstražné tabulky a označení nebezpečných míst

Každé pracoviště skýtá nebezpečná zákoutí a únikové cesty, ale i místa, kde hledat pomoc. Aby se každý zaměstnanec dokázal rychle zorientovat, je potřeba mít taková místa náležitě označena. Díky výstražným tabulkám můžete rychle reagovat a včas najít například hasící přístroj nebo únikový východ.

Příklady nejčastěji používaných výstražných tabulek:

Výstražná tabulka První pomoc: Označení první pomoci v podobě bílého kříže na zeleném poli umožňuje rychlé a snadné nalezení místa poskytování lékařské pomoci.

Výstražná tabulka Únikový východ: Tabulky označující únikové trasy a únikové východy jsou obvykle zelené s bílými šipkami a nápisy. Pro případ výpadku proudu jsou šipky fosforeskující, a tak dovedou každého do bezpečí za jakýchkoliv okolností.

Výstražná tabulka Hasicí přístroj: Umístění hasicího přístroje je nutno označit tak, aby bylo možné ho v krizové situaci rychle najít a okamžitě použít. Na tabulce najdeme vyobrazený hasící přístroj a nápis na červeném pozadí.

Školení BOZP

Termín „školení BOZP“ nemáme v legislativě přesně definovaný, přesto se očekává, že pravidelné proškolování zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce bude běžně zahrnuto v interních předpisech a směrnicích zaměstnavatele.

Zákoník práce nestanovuje konkrétní podobu školení, ale vyžaduje, aby zaměstnavatel školení poskytoval a rozšířil ho o informace, které budou doplňovat odborné znalosti zaměstnanců a odpovídat specifikům jejich práce.

Často se opomíjí tzv. profesní doplňky k obecnému školení BOZP, které jsou podle § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce povinné. Tyto doplňky se zaměřují na specifika pracovního prostředí a příslušná rizika.

Školení BOZP – jak často?

Ačkoliv žádný zákon nedefinuje frekvenci BOZP školení, vyžaduje se, aby bylo opakováno v souladu s povahou a závažností potenciálních rizik. Obvykle se doporučuje opakování každé 2 až 3 roky.

Zaměstnavatel je povinen zajistit školení v těchto případech:

 • při nástupu zaměstnance do práce,
 • při změně pracovního zařazení nebo druhu práce,
 • při zavedení nové technologie nebo změně ve výrobních postupech,
 • při dalších okolnostech ovlivňujících bezpečnost práce.

Školení zvláštní odborné způsobilosti

Další důležitou součástí BOZP školení je školení zvláštní odborné způsobilosti pro obsluhu vyhrazených technických zařízení, která mohou ohrozit život a zdraví. Perioda těchto školení je často stanovena technickou normou, obvykle každé 3 roky.

Jan Havlík

Online Marketing Specialist

Honza za své dlouholeté působení ve společnosti nasbíral mnoho zkušeností nejen se sortimentem. Zajímají jej moderní technologie a ekonomie. Nejraději tráví čas ve vodě plaváním, volným potápěním, také jezdí na kole.

Každý pátek vám pošleme nové články do e-mailu

Buďte v obraze, přihlaste se k odběru novinek e-mailem a ZÍSKEJTE 10% SLEVOVÝ KUPÓN!. Nebojte, váš e-mail nikomu jinému nedáme a budeme vám posílat jen novinky z Officeo magazínu.

Začít odebírat novinky

Další oblíbené články